Хайх үгээ оруулна уу..

RVS-AX шунтлагч контактор бүхий зөөлөн асаалтын төхөөрөмж


RVS-AX нь 8-170А, 220-600В цахилгаан хөдөлгүүрт зориулсан нам хүчдэлийн аналог зөөлөн асаалтын төхөөрөмж юм.

Уг ЗАТ нь бага болон дунд хүчин чадлын цахилгаан хөдөлгүүр асаахад зориулсан.

unit--fam-rvs-ax

RVS-АХ нь суурьлуулж ашиглахад хялбар, цахилгаан хөдөлгүүрийн хамгааллыг бүрэн хангаж асаалтын гүйдлийн хязгаарлалтыг хийх од холболтоос гурвалжин холболт руу шилжүүлж холбох онцгой шийдэл бүхий асаалтын төхөөрөмж юм.

RVS-АХ давуу талууд

 • Өндөр асаалтын гүйдлийг бууруулах болон механик эвдрэлийг багасгах
 • Хөдөлгүүрийн зөөлөн, цохиогүй асаалт болон зогсоолт
 • Арчилгаа шаардахгүй, өөрт суурьлуулсан шунтлагч контактортой (31-170А)
 • Цахилгаан хөдөлгүүрийн асаалт болон зогсоолтын онцгой шийдэл(тэсрэлтээс хамгаалсан хөдөлгүүрт зориулсан)
 • Авсаар, хөнгөхөн, хөнгөн цагаан корпус
 • Суурьлуулж тохиргоо хийхэд хялбар
 • 45-65 Гц ийн давтамжийг автоматаар хайх үйлдэл нь цахилгаан хөдөлгүүрийг сүлжээний давтамжийн хэлбэлзэлийн үед асааж зогсоох боломжийг бүрдүүлдэг
 • Орчны температур 40°С хэмд 20 секундын турш 350% ачаалал авхаар тооцологдон хийгдсэн
 • 58А хүртэл IP20 гүйцэтгэлтэйгээр хийгдсэн. Нүүрний самбарыг аюулгүй ажиллагаанд зориулан нэмэлт битүүмжлэлтэй хийсэн.

RVS-AX-table
RVS-AX-table-option

RVS-AX асаалт зогсоолтын параметрууд

Потенциометрийн тусламжтайгаар тохиргоо хийх

 • Цахилгаан хөдөлгүүрийн гүйдэл
 • Хүчдэлийн үндсэн түвшин
 • Гүйдлийн хязгаарлалт
 • Хурдасгалын хугацаа
 • Зогсоолтын хугацаа

RVS-АХ ба хөдөлгүүрийн хамгаалалтууд

 • Электрон хэт ачааллаас. Асаалтын процесс дуусмагц эргэн идэвхжинэ.
 • Фазын алдагдлаас. Нэг болон хоёр фаз 1-ээс илүү секундээр алдагдахад шууд хамгаална.
 • Радиаторын халалтаас
 • Алдааг илэрхийлэх индикаторууд

RVS-АХ гэрлэн индикаторууд 

 • ON – тэжээлийн хүчдэл өгөгдсөн
 • Ramp up/Down – Хурдасгал/зогсоолт
 • Run – ажиллагаатай
 • Overload – хэт ачаалал
 • Phase loss – фазын алдагдал
 • Over temperature – хэт халалт

RVS-АХ релены гаралтууд

 • Хурдасгалын төгсгөл, НО контакт
 • Аварын реле, НО контакт

RVS-АХ ашиглах салбарууд

 • Насос (усан хангамж, үйлдвэрүүд)
 • Компрессорын хэрэглээнд
 • Конвейерууд болон дан төмөр замуудад
 • Вентилятор
 • Бага хүчдэлд ажиллах боломж

Хамтран ажиллагч байгууллагууд